Biz hakda

“Xuzhou Ant Glass Products Co., Ltd.”

“XuzhouAnt Glass Products Co., Ltd” Hytaýyň aýna gap-gaçlary pudagynda hünärmen bolup durýar, biz esasan azyk aýna çüýşeleriniň, sous çüýşeleriniň, çakyr çüýşeleriniň we beýleki aýna önümleriniň üstünde işleýäris.Şeýle hem, “bir nokatly dükan” hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin bezeg, ekran çap etmek, pürküji boýag we beýleki çuňňur gaýtadan işlemegi teklip edip bileris.

“Xuzhou Ant” aýnasy, müşderileriň talaplaryna laýyklykda aýna gaplamalary özleşdirmäge we müşderilere önümleriniň bahasyny ýokarlandyrmak üçin hünärli çözgütleri hödürlemäge ukyply hünärmen toparydyr.Müşderini kanagatlandyrmak, ýokary hilli önümler we amatly hyzmat kompaniýamyzyň wezipeleridir.Işiňiziň biziň bilen yzygiderli ösmegine kömek edip biljekdigimize ynanýarys.

Üstünlik

  • ISO 9001: 2011, BACL we SGS-da kepillendirilen

  • 10+ ýyllyk iş tejribesi bolan hünärmen üpjün ediji

  • Gaty hil gözegçiligi

  • Customörite dizaýn garşylanýar (OEM & ODM)

  • Uly öndürijiden has ygtybarly

  • Çalt deliery

Iň soňky önümler