Likýor çüýşeleri

 • Brendiniň taryhy

  Brendiniň taryhy

  Brendi dünýäniň iň abraýly çakyrlaryndan biridir we bir wagtlar Fransiýada "ulular üçin süýt" diýlip atlandyrylypdy, aňyrsynda aýdyň manysy bardy: brendi saglyk üçin peýdaly.Brendiniň döredilişiniň aşakdaky ýaly birnäçe wersiýasy bar : Birinji i ...
  Koprak oka
 • Içgi bilen likýoryň arasyndaky tapawut

  Içgi bilen likýoryň arasyndaky tapawut

  Giriş derejesindäki barmenler we sarp edijiler üçin "likýor" we "likýor" adalgalary biri-birine meňzeýär.Worseagdaýy hasam erbetleşdirmek üçin olaryň umumylyklary köp: ikisi hem umumy bar, we ikisini hem likýor dükanlaryndan satyn alyp bilersiňiz.Şuňa meňzeş sözler köplenç a ...
  Koprak oka
 • Wiskiniň esasy bilimleri

  Wiskiniň esasy bilimleri

  Wiski arpa, çowdary we mekgejöwen ýaly däneleri arassalamak arkaly ýasalýar.Wiski, arpa, çowdary we mekgejöwen ýaly däneleri arassalamakdan öndürilen alkogolyň bir görnüşidir."Wiski" sözi gaeliň "uisge-beatha" sözünden gelip çykyp, "ýaşaýyş suwy" manysyny berýär....
  Koprak oka
 • Brend içmek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin 7 sany iň gowy konyak aýna çüýşesi

  Brend içmek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin 7 sany iň gowy konyak aýna çüýşesi

  Konyak XVI asyra degişlidir we iň gadymy ruhlardan biridir.Konyak, çakyrdan uzaklaşdyrylan konýakdyr, oňa çuňňur tagam berýär.Aslynda, brendi sözi Gollandiýada “ýakylan şerap” manysyny berýän brandewijn sözünden gelip çykýar.Köp adamlar fransuzlary pikir edýärler ...
  Koprak oka
 • Arak taryhy

  Arak taryhy

  Araklaryň we çüýşeleriň taryhy, aragyň taryhy Russiýa, Polşa we Şwesiýa ýaly gündogar Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsini öz içine alýar.Her ýurt dürli derejede arak öndürýärdi, dürli derejeli alkogol ...
  Koprak oka
 • Ruhuňyzy öýde saklamak üçin 3 maslahat

  Ruhuňyzy öýde saklamak üçin 3 maslahat

  Alkogolly bolsaňyz, öýde birden köp çüýşe bar.Belki-de, gowy saklanylýan bar bar, belki çüýşeleriňiz öýüňize - şkafyňyza, tekjeleriňize, hatda holodilnikiň arkasyna gömülendir (heý, biz höküm çykarmaýarys!).Emma isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Açyk toýuňyzda ogurlamak üçin 9 aýna çakyr çüýşesi

  Açyk toýuňyzda ogurlamak üçin 9 aýna çakyr çüýşesi

  Toý guramak köplenç ýakyn wagtda durmuşa çykjak durmuşda iň kyn wezipe.Meýilnamalaşdyrmakdan başlap, býudjet düzmeklige çenli, her bir kiçijik toý jikme-jigini saýlamaga çenli, islendik adamy bir-iki günläp sürmek ýeterlikdir (aýlary okaň)!'Bridezilla' adalgasyna geň däl ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýyl üçin iň oňat alkogol aýna çüýşeleri

  2022-nji ýyl üçin iň oňat alkogol aýna çüýşeleri

  Markaňyz üçin iň oňat 9 aýna alkogol çüýşesi Iň oňat alkogol aýna çüýşeleri, hasapda görkezip, içgini içmek üçin buýsanarsyňyz.Olaryň özboluşly şekilleri, reňkleri bar ýa-da isleýän gymmat materiallaryňyz bilen ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Wiskiniň taryhy

  Wiskiniň taryhy

  Wiski we çüýşeleriň taryhy, geliň, viski dünýä belli ruh, onuň esasy gelip çykyşy Angliýadaky Şotlandiýa.Wiskiniň meşhurlygy bilen dürli aýna viski çüýşeleri peýda bolup başlady....
  Koprak oka
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!